Čtění a psaní

Benaudira centrum - čtení a psaní

Když miska zní jako myška a vál jako bál

Problémy se čtením nebo hláskováním jsou často označovány jako poruchy čtení a psaní/dyslexie. Tyto diagnózy často nechávají otevřenou otázku: Jaká je jejich příčina?

Existuje více možných příčin dyslexie. Velmi často hraje roli nevyvážené sluchové zpracovávání a vnímání. Když člověk řeč neslyší optimálně, může to vést až k problémům se čtením a psaním. Řečové centrum v mozku je ve stejné míře zodpovědné za naslouchání, čtení, psaní i mluvenou řeč. Poruchy sluchového vnímání a zpracovávání mohou způsobovat např. to, že podobně znějící hlásky nedokáže dotyčná osoba rozlišit.

Slovo "miska" zní jako "myška" a slovo "bál" se změní na "vál".

Pro dítě, které už na sluchové úrovni neumí rozlišit podobně znějící hlásky, resp. fonémy, je učení se pravopisu samozřejmě velmi náročné.

BENAUDIRA sluchový trénink pomáhá regulovat centrální sluchové zpracovávání a trénuje u klienta takové zvuky řeči, které mu působí těžkosti.

Na tento účel se individuálně pro konkrétního klienta, podle jeho specifických potřeb, přizpůsobuje instrumentální hudba, zpěv a mluvené slovo do finální podoby – jedinečné tréninkové hudby.

Poruchy v centrálním sluchovém zpracování mohou mnohými způsoby přispívat k problémům se čtením a psaním.

Nevyvážené vnímání různých frekvencí

 • Když různé výšky tónů (frekvence) nejsou vnímané vyváženě, může to způsobovat efekt, že podobné hlásky znějí stejně.

 • Mnoho dětí slyší hluboké tóny mnohem citlivěji než vysoké tóny. Pro školní prostředí to znamená, že takové dítě vnímá ruchy okolí velmi hlasitě v porovnání s hlasem učitele. Porozumění mluvenému slovu správným způsobem se proto stává velmi náročným. Navíc jsou na děti kladené nároky vyžadující aktivní naslouchání, jež vede ke snížené schopnosti soustředění.

Nevyhraněná dominance ucha

 • Některé děti nemusí mít vyhraněné dominantní ucho nebo se dominance mezi ušima může střídat. Takovýto stav může vést k opožděnému vnímání sluchových podnětů, nebo k mísení pořadí slyšených hlásek či slabik.

Interakce s několika smyslovými systémy

 • Nerovnováha v tak důležitém smyslu, jako je sluch, ovlivňuje také zpracovávání jiných smyslových podnětů. Celý systém vnímání, zpracovávání a využití vjemů se ocitá v nerovnováze. V takovém případě jsou ovlivněné také zrakové vjemy při čtení a psaní.

Možné příznaky problémů ve čtení a psaní /dyslexie způsobená narušeným sluchovým zpracováváním

 • Mnoho chyb v diktátě navzdory nácviku.

 • Záměny podobně znějících hlásek.

 • Pomalé, nesouvislé čtení.

 • Těžkosti při učení se psaní.

 • Problémy v porozumění řeči.

 • Nejistota v syntaxi a gramatice.

 • Těžkosti v rozdělování slov na slabiky.

 • Těžkosti při zachycování některých hlásek ve slovech.

 • Těžkosti při porozumění významu čteného textu, např. rozeznání slov nebo slabik jako celku (ma-ma).

 • Nejistota v rozlišování krátkých a dlouhých hlásek.