Slyšení

Benaudira centrum - slyšení

Způsob, jakým trénink probíhá a cíl tréninku


Pojem slyšení má v BENAUDIRA sluchovém tréninku více významů.

a) Slyšení chápeme jako systém, přes který můžeme obohacovat a trénovat mozek. Z toho důvodu mnoho oblastí, jako např. psaní a čtení, mohou profitovat z vyváženého sluchového vnímání.

b) Pomocí BENAUDIRA sluchového tréninku může být slyšení jako vjem samo o sobě trénované a zlepšené.

Slyšení individualizovaného CD je způsob, zlepšené slyšení je cíl.

Subjektivní vnímání toho, co člověk slyší, může být rušené několika způsoby: něco slyší příliš slabě, něco příliš silně nebo nevyváženě.

Mohou se objevit následující symptomy:

  • Tinnitus

  • Centrální sluchové poškození / oslabené slyšení / nedoslýchavost

  • Hyperacusis - zvýšená sluchová citlivost

  • Poruchy sluchového vnímání a zpracovávání

Tinnitus

je charakteristický zvoněním nebo hlukem v uších, které většinou vnímáme subjektivně. Osoby trpící tinnitem mají často výrazně ovlivněnou kvalitu života.

Poslední studie prokazují: Tinnitus může ustoupit pomocí sluchového tréninku.

Tinnitus a oslabené slyšení se mohou ve více případech zmírnit nebo úplně odstranit. Prokazují to poslední studie několika univerzit.

Tinnitus vzniká nesprávným přepojením neuronů v mozku. Schopnost mozku rozeznat skryté, přítomné, samo vyprodukované zvuky jako nepotřebné a následně je filtrovat je narušená. Naštěstí však mozek umí být trénovaný až do pozdního věku.

Cílem sluchového tréninku je balanc centrálního sluchového zpracování způsobem, že mozek už dále nebude produkovat hluk v uších.

BENAUDIRA sluchový trénink je navržený jako efektivní metoda, která je nízkonákladová a zároveň časově nenáročná. Manfred Braig a Holger Raddatz (alternativní odborníci) představili pilotní studii léčby tinnitu pomocí individuální sluchové stimulace v roce 2004 a 2005.

50% všech participantů zaznamenalo značné zlepšení nebo trvalé vymizení symptomů tinnitu.

Mezi participanty této studie byli pacienti s výrazně oslabeným slyšením a pacienti bez výrazného oslabení slyšení. V první skupině byla zaznamenána úleva od symptomů až v 75 %.

Od té doby BENAUDIRA sluchový trénink pomáhá lidem z různých zemí světa. Výsledky jsou většinou velmi dobré.

Poruchy centrálního slyšení / oslabené slyšení, nedoslýchavost

To, jako dobře osoba slyší, záleží na kombinaci všech faktorů týkajících se slyšení.

Když jsou symptomy zapříčiněné problémem středního ucha (zápal, výtok), je nevyhnutná medicínská péče. Sluchový trénink taktéž nedokáže pomoci v případě problémů s vnitřním uchem.

V mnoha případech je však nevyvážené centrální sluchové zpracování příčinou bolesti uší nebo jiných problémů.

I když je diagnostikována porucha ve vnitřním uchu, zlepšení centrálního sluchového zpracování může výrazně ovlivnit schopnost slyšení.

I když se upraví tato parciální příčina oslabeného slyšení, postižená osoba je schopna slyšet lépe.

Během studie tinnitu (2004-2005, Manfred Braig a Holger Raddatz) se prokázalo, že mnoho osob postižených sluchovými problémy bylo schopno po tréninku čistěji a lépe slyšet než předtím. Toto zlepšení bylo vnímáno subjektivně, ale rovněž měřitelné audiometrickými testy. Zlepšení slyšení trvalo taktéž po ukončení sluchového tréninku.

Hyperacusis – zvýšená sluchová citlivost

Některé osoby mají navzdory normálnímu anebo téměř normálnímu prahu slyšení zvýšenou citlivost na vysoké tóny.

Centrální sluchové zpracování slyšení je chaotické. Často jsou některé frekvence vnímané přecitlivěle (hypersenzitivně), jiné naopak až příliš slabě (hyposenzitivně).

Přílišná citlivost vůči zvukům může vést ke zvyšování krevního tlaku, nervozity, zrychlené srdeční činnosti (tachycardie) a mnoha dalším symptomům.

Vyvážení centrálního sluchového zpracování pomocí BENAUDIRA sluchového tréninku může v mnoha případech pomoci omezit nebo úplně odstranit zvýšenou citlivost vůči hluku.

Poruchy sluchového zpracování a vnímání

Poruchy sluchového zpracování a vnímání se projevují mnoha symptomy. Jde například o zaměnění podobně znějících hlásek nebo neschopnost odfiltrovat podstatné informaci od okolních ruchů. Z těchto důvodů se potom často stává, že informace správně zachycená uchem je nesprávně zpracována mozkem, a tak osoba přijme subjektivně jinou informaci. Akustický orgán jako takový není poškozený.

Tréninkem mozku se může sluchové zpracování upravit do správných kolejí.

Co je centrální sluchové zpracování?

Během slyšení se zvuky dostávají vnějším uchem a vnějším zvukovým kanálem přes ušní bubínek až do středního a vnitřního ucha. Zde se z nich stávají neuronové impulzy, které se sluchovými nervy dostanou do mozku, kde se zpracovávají.

Cesta ze sluchového nervu do hlavního sluchového centra se nazývá centrální sluchové zpracování. Akustické stimuly jsou přenášené různými mozkovými centry do auditivního kortexu.

Není "hotovo", dokud centrální sluchové zpracování v našem mozku nedoručí signály slyšeného a nepřemění je na smysluplnou informaci.

Navzdory tomu, že jsou všechny zodpovědné struktury zdravé, může být slyšení narušené z důvodu neoptimálního fungování centrálního sluchového zpracování. Může se stát, že všechny zvuky jsou slyšené příliš potichu nebo že některé samostatné tóny jsou slyšené mimořádně silně. Z tohoto důvodu jsou potom zvuky vnímané jinak, než znějí v realitě. Takto jsou například významné informaci nesnadno přijímané přes ostatní zvuky a ruchy v pozadí, mluvčí v skupině nebo hlas učitele je vnímaný nedostatečně, nebo smysl slov je nesrozumitelný, pokud podobně znějící hlásky (n/m) nemohou být rozpoznané.

Dalším předpokladem optimálního sluchového zpracování je spolupráce obou mozkových hemisfér (lateralita). Když je spolupráce hemisfér nedostatečná, výsledkem je, že ani jedno ucho není dominantní, nebo se dominance laterality přesouvá z jedné strany na druhou.

Upravení centrálního sluchového zpracování se uskutečňuje pomocí tréninku mozku. Mozek je stimulovaný a touto cestou se zlepšuje vnímání a zpracování různých signálů (např. řeč). Hluky a jiné nechtěné sluchové vlivy (např. tinnitus) jsou částečně nebo úplně odstraněné.